Na początku września trafił do Sejmu projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku akcyzowym który zakłada obniżenie akcyzy na samochody hybrydowe o połowę. Założenia są takie że importer, czy to producent czy osoba bądź firma sprowadzająca pojazd używany z zagranicy zapłaci akcyzę w wysokości 1,55 % (do tej pory 3,1%) wartości jeżeli pojemność silnika jest równa bądź mniejsza od 2000cm3 bądź 9,3% (zamiast 18,6%) jeżeli pojemność silnika mieści się w przedziale 2000 – 3500 cm3. Co ważne obniżenie akcyzy dotyczy samochodów osobowych hybrydowych o napędzie spalinowo – elektrycznym których energia nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła.

Wczoraj tj 12 września 2019r miało miejsce pierwsze czytanie propozycji Ustawy a projekt został skierowany do Komisji Finansów. Do wejścia w życie ustawy jeszcze długa droga i ciężko określić czy faktycznie ma ona szanse wejść w życie czy jest to tylko marketingowy zabieg przedwyborczy.

Projekt ustawy:

Art, 1, W ustawie z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (dz. U. z 2019r poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556 ) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:

1) 18,6% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych;

2) 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych:

a) stanowiących pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2019 r poz 1990, z późn. zm.) o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektrycznie nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych,

b) stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnai 16 maja 2019 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. Poz. 1124 i 1527) o pojemności silnika wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;

3) 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych stanowiących pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy zdnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o hybrydowym napędzie spalinowo-elektryczny, w którym energia elekttyczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej;

4) 3,1% podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych”

Art. 2. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie w stosunku do samochodów osobowych, op których mowa w art. 105 pkt 2i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzemiuniu nadanym niniejsza ustawą, powstał przed dniem wejścia w życie tej ustawy, do opodatkowania akcyzą tych samochodów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Tekst: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5497C2EACCA3738DC12584710053EFDF/%24File/3813.pdf