Już od wakacji wiadomo że z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie przepisy mające na celu karać za nie przerejestrowanie czy też nie zarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni. Kary będą wynosiły od 200 zł do nawet 1000 zł aczkolwiek jeszcze nie wiadomo kto i na jakich warunkach będzie przyznawał wysokość kary. Pewnie jest to że będą nakładane na wniosek starosty i zasilać budżet Starostwa ale czy o jej wysokości będzie decydował pracownik starostwa / urzędu miasta rejestrujący pojazd czy naczelnik bądź kierownik wydziału komunikacji jeszcze nie wiadomo.  Aby uniknąć kary wystarczy w ciągu 30 dni od momentu kupna pojazdu w Polsce bądź sprowadzenia z zagranicy (liczy się data przekroczenia granicy) zarejestrować pojazd.

Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu kupionego przed 1 stycznia 2020r

Końcówka roku i gigantyczne kolejki pod Wydziałami Komunikacji pokazują że ludzie czekali do ostatniego momentu z rejestracją swojego pojazdu mimo iż w listopadzie i na początku grudnia nie było żadnych kolejek. W teorii prawo nie działa wstecz lecz Starostwa nie chciały jednoznacznie powiedzieć czy kary będą nakładane również na pojazdy kupione bądź sprowadzone przed nowym rokiem.  W dniu dzisiejszym tj 27.12.2019 r Wydziały Komunikacji otrzymały pismo z Ministerstwa Infrastruktury informujące w jaki sposób mają interpretować nowe przepisy. Z ulgą odetchną ci który nie wyrobili się w terminie ponieważ przepisy nie będą miały zastosowania do pojazdów sprowadzonych czy też kupionych przed wejściem w życie ww ustawy. Poniżej pełna treść komunikatu:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY    Warszawa, dnia 24 grudnia 2019r

Departament Transportu Drogowego

DTD-3.4400.877.2019

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów (wszystkie)

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).W ustawie – Prawo o ruchu drogowym (zwaną dalej P.r.d.) od 1 stycznia 2020 r. zostało zmienione brzmienie art. 71 ust. 7, dodany art. 140mb oraz zmieniony art. 140n.Art 140mb P.r.d. określa, że kto:

  1. będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowy art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi art. 17 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
  • podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł

W wyniku kontaktów roboczych z partnerami samorządowymi – Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przedstawia stanowisko w odniesieniu do kluczowej kwestii sygnalizowanej w otrzymywanych pytaniach tj. do jakich spraw będą miały zastosowanie kary pieniężne w związku z wejściem w życie art. 140mb P.r.d. Mając powyższe na uwadze wyjaśniamy, że uwzględniając:

  • nowe brzmienie art. 71 ust. 7. i 140mb P.r.d. od 1 stycznia 2020 r.
  • przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2483) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r.

należy przyjąć, że ww. przepisy nie będą miały zastosowania dla czynności sprzed wejścia w życie ww. ustawy. A zatem kary będą nakładane w przypadku: – sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy data sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia; – nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.