CEPik 2.0O problemach związanych z rejestracją pojazdów spowodowanych wdrożeniem systemu CEPIK 2.0 pisaliśmy po jego wprowadzeniu a nawet dzień przed. Z założenia nowy system miał poprawić funkcjonowanie administracji oraz dać wymierne korzyści obywatelom udostępniając możliwość sprawdzenia historii pojazdu, aplikacji internetowej bezpieczny autobus oraz możliwość sprawdzenia ilości punktów karnych przez internet. Niestety jak wiemy wdrożenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie obyło się bez wielu problemów.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Cyfryzacji oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych a o jej wynikach w dniu dzisiejszym poinformowała na łamach swojej strony internetowej.

Umowa na budowę CEPIK 2.0 została podpisana 27 września 2013 i zakładała uruchomienie systemu 4 stycznia 2016r. W trakcie prac termin uruchomienia przesunięto o rok tj na dzień 1 stycznia 2017r ale ostatecznie CEPiK 2.0 został uruchomiony 13.11.2017 roku. W założeniu koszt powstania CEPIK 2.0 oszacowano na nieprzekraczalną kwotę 149,9 mln zł brutto jednak międzyczasie jak uzasadniano ze względu na potrzeby wykonania dodatkowych prac kwotę tę zwiększono do 192,5 miliona złotych tj o 28,4%. Zdaniem NIK w Ministerstwie Cyfryzacji:

„…nie dokonano należytej weryfikacji zasadności zwiększenia wynagrodzenia dla COI, gdyż większość prac (na kwotę 38,5 mln zł) objętych Aneksem była już wcześniej uwzględniona i powinna być wykonana w ramach pierwotnej umowy.

Lista zastrzeżeń jest długa a kontrolerzy zarzucają m.in. iż Centralny Ośrodek Informatyki

nie określił kluczowych ryzyk dla budowy tego systemu, np. nie uwzględnił kwestii jakości tworzonego oprogramowania. Ryzyko to wystąpiło w 2016 r., w związku z czym konieczne było ponowienie przez COI w 2016 r. części prac programistycznych.

Testy jakie prowadzono przed wdrożeniem były nienależycie prowadzone ponieważ realizowano je w innym środowisku niż faktycznie będzie funkcjonował system, co w konsekwencji nie wychwyciło istotnych usterek i błędów w zakresie ewidencji pojazdów.

Na opóźnienia w realizacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 przyczyniły się między innymi bardzo częste zmiany koncepcji systemu ale i duża rotacja kadr w Centralnym Ośrodku Informatyki. Jak wskazuje NIK prace zlecano osobą z małym doświadczeniem zawodowym i krótkim stażem pracy a podczas całego okresu budowania CEPiKu funkcję kierownika pełniło pięć osób z czego aż cztery nie posiadało żadnego doświadczenia zawodowego w tym zakresie. Kontrowersje budzi również fakt, iż w 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji zleciło kontrolę umowy z COI i stanu w jakiej jest realizowana pracownikowi COI który był tylko oddelegowany do pracy w MC.

Na dzień dzisiejszy nie ma większych problemów z rejestracją pojazdów ani też w załatwianiu innych spraw w Wydziale Komunikacji co nie oznacza, że pojedyncze problemy nie występują. Znane są przypadki, iż od listopada nie udało się zamówić stałego dowodu rejestracyjnego w związku z czym ciągle jest przedłużane pozwolenie czasowe! Udając się do wydziału trzeba liczyć się z tym, że obsługa może potrwać dłużej niż zwykle.